Design for Impact (B-LUCA-K35030)

18 studiepuntenNederlandsBeide semestersBeide semesters
D'Hespeel Ingwio |  N.
POC VISUAL DESIGN GENT

De doelstellingen en leerdoelen van het traject zijn geënt op de Inner Development Goals, een op internationaal onderzoek gebaseerde set ‘Transformational Skills for Sustainable Development’ (https://www.innerdevelopmentgoals.org/) 

Op het einde van deze module zul je:

 

Being — Relationship to Self

een scherp beeld hebben van je ‘innerlijk kompas’ en kunnen uitdrukken welke grondwaarden en drijfveren je acties als Impact Designer sturen. (Inner Compass)

de kracht ervaren hebben van een omgeving die toelaat om zich kwetsbaar op te stellen en ook inzicht verkregen hebben in hoe je zelf kan bijdragen aan dergelijke groepscultuur. (Openness and Learning Mindset)

weten wat een ‘growth mindset’ is en die growth mindset ook (verder) gecultiveerd hebben door de manier waarop je de opleiding hebt doorlopen. (Openness and Learning Mindset)

geregeld uitgedaagd geweest zijn positief om te gaan met veranderingen, uitdagingen en ‘out-of-comfort-zone-ervaringen’. (Openness and Learning Mindset)

geleerd hebben voor jezelf scherpe en realistische doelen te formuleren en te reflecteren in welke mate je die wel dan niet behaald hebt. (Self-awareness)

bewuster inzetten op welke acties je wel of niet doet op basis van wat jou wel dan niet energie geeft of vraagt. (Self-awareness)

een scherp beeld verkregen hebben over je talenten en persoonlijkheid en in welke contexten die het beste kunnen floreren. (Self-awareness)

 

Thinking — Cognitive Skills

verschillende society centered design methodologieën geëxploreerd en ook gebruikt hebben die helpen om vat te krijgen op complexe uitdagingen en systemen, zoals Design Thinking, Systemic Design, Theory of Change, …  (Complexity awareness, Perspective skills, Sense-making)

divergent en convergent denken iteratief kunnen toepassen (Perspective skills, Sense-making, Creativity)

inzichten verworven hebben in hoe bias en ruis ons oordelingsvermogen kunnen beïnvloeden en geleerd hebben jezelf te betrappen op denk- en perspectief-fouten. (Critical thinking, Perspective skills, Sense-making)

Inzicht verworven hebben in wat impact is of kan zijn, hoe impact gemeten en gecommuniceerd kan worden (Critical thinking, Perspective skills, Sense-making, Long-term orientation and Visioning)

basis futures literacy skills verworven hebben die je helpen om te gaan met onvoorspelbaarheid, complexiteit en lange termijn denken. (Long-term orientation and Visioning) 

 

Relating  — Caring for Others and the World

Dit luik van de IDG's zit op dit moment eerder impliciet in de opleiding.

 

Collaborating  — Social Skills

verschillende coachende vaardigheden geoefend hebben (zoals exploreren, waarderen en bekrachtigen, betrokken confronteren, uitdagen, inspireren, toelaten, ontspannen) die je kan inzetten om tot empathische, verbindende en doelgerichte communicatie te komen (Communication skills, Trust)

inzichten verworven hebben in behavioural design (Communication skills, Mobilization skills)

co-creatie methodes geëxploreerd en geoefend hebben (Co-creation skills, Inclusive mindset and intercultural competence, Trust)

basis project management skills geoefend hebben (Communication skills, Mobilization skills)

kennis verworven hebben van team dynamics en actie kunnen ondernemen om het team klimaat te versterken of te herstellen (Communication skills, Mobilization skills, Trust)

het belang van ‘verwachtings-management’ ingezien hebben, zowel bij project stakeholders, project owners als bij teamgenoten (Communication skills, Trust)

 

Acting  — Driving change

een ‘Impact Designer Statement’ geschreven hebben die helder en beknopt communiceert waar je voor staat, wat je drijft en hoe zich dat vertaalt in wat je doet (Courage)

verschillende methodes toegepast hebben om je eigen en de collectieve groeps-creativiteit aan te boren voor het bedenken van nieuwe oplossingen (Creativity)

ontdekt hebben hoe omdenken en  “ja, en…”-denken (tegenover “ja, maar…”) jezelf en anderen kan helpen mobiliseren om door te gaan op moeilijke momenten (Optimism, Creativity, Perseverance, Mobilization skills)

in alle stadia van een project geoefend hebben in het inspirerend presenteren van inzichten en ideeën (Optimism, Mobilization skills)

Afgewerkte bachelor of master opleiding.

Persoonlijke leerdoelen afgestemd op wat de opleiding biedt, een 'drive for impact' en basiscompetenties om een positieve schakel in een team te kunnen zijn (afgetoetst via intake gesprek)

Onderwijsleeractiviteiten

18 sp. Design for Impact (B-LUCA-K51634)

18 studiepuntenNederlandsWerkvorm: OpdrachtBeide semestersBeide semesters
D'Hespeel Ingwio |  N.
POC VISUAL DESIGN GENT

ORGANISATIE

De basismodule Design for Impact is opgevat als een brede kennismaking van het ‘Impact Design’ domein. 

De basismodule bestaat uit twee grote luiken:

 • Workshops en inspirerende sessies
 • Impact Project

 

1.WORKSHOPS & INSPIRERENDE SESSIES

We nodigen het impact gedreven creatieve werkveld uit om jullie aan de hand van een reeks lezingen, workshops, field trips, enz te laten kennismaken met visies, theorieën, methodieken, skills, verhalen, voorbeelden, enz... 

Daarnaast gaan we met de groep Impact Designers aan de slag rond intermenselijke vaardigheden (coaching, team dynamics, omgaan met conflict, …) en rond persoonlijke ontwikkeling (waardenkompas, talenten, energiemanagement, profilering als Impact Designer, …)

Topics die aan bod komen worden in grote mate bepaald door de uitgenodigde gastdocenten. Ook de studenten zelf hebben inspraak in het programma en de uit te nodigen gastsprekers en kunnen zo mee accenten leggen. Topics die aan bod kunnen komen (niet-exhaustieve lijst):

 • Impact: wat en hoe
 • Duurzaamheid en SDG’s
 • Society centered design
 • Value Sensitive Design
 • Design Thinking en andere methodologieën
 • Systems Thinking
 • Social Innovation Design
 • Service Design
 • Universal Design
 • Behavioural Design
 • Future Designer Skills
 • Meten van impact
 • Personal branding / netwerken
 • Sociaal ondernemerschap
 • Funding / crowdfunding
 • (Social) business modeling
 • Design, ethiek en waarden
 • Coachende vaardigheden
 • Talenten
 • Energiemanagement
 •  

2. IMPACT PROJECT

Een Impact Project is een maatschappelijke uitdaging van een externe ‘opdrachtgever’. We bieden een waaier van projecten aan. Rond deze projecten worden teams gevormd. De teamvorming gebeurt op basis van enkele spelregels die enerzijds een zo vrij mogelijke keuze willen bewerkstelligen die aansluit bij de persoonlijke leerdoelen van elke Impact Designer, en anderzijds willen uitnodigen om in interdisciplinaire en complementaire teams te denken en te werken.

De Impact Teams worden in de tweede helft van de eerste maand gevormd. De teams werken zelfstandig, maar kunnen raad en hulp inwinnen bij de projectcoach, mentor en/of de docenten.

De teams worden gecoacht met aandacht voor:

> Het team zelf.
Hoe stellen we het ideale team samen? Hoe creëren we een veilig en dynamisch teamklimaat? Hoe scheppen we duidelijkheid over de rollen binnen het team? Hoe cultiveer je een zelfstandig en zelfsturend team? Hoe kunnen we problemen binnen het team herstellen?

> Het product.
Hoe kunnen we de initiële vraag of uitdaging onderzoeken en zo nodig reframen? Hoe kunnen we via een iteratief ontwerp-proces sneller tot een sterk resultaat komen? Hoe bouwen we kwaliteitscontrole in? Hoe kunnen we over-deliveren?

 

De manier van samenwerken, de frequentie van samenkomen, de interne afspraken en rolverdeling, de project-duur, etc, zijn sterk afhankelijk van het project zelf. Er wordt verwacht dat je zo’n 150 tot 180 uur spendeert aan het project (dit is incl. vergadertijd, leertijd, etc…)

Onderweg verwerf je wat achtergrond en concrete hand-on ervaring met agile project management, co-creëren met doelgroepen, team dynamics, enz.

Materiaal uit workshops en sessies wordt gedeeld in een online open folder.

De Design for Impact aanpak is gebaseerd op het concept Community Service Learning (CSL). CSL is een ervaringsgerichte onderwijsvorm waarbij je academische leerinhouden gekoppeld worden aan praktijkervaring via het opnemen van een maatschappelijk engagement. CSL bevat drie basiscomponenten:

 • een inhoudelijke component, die kaders, methodes en theorieën binnen het vakgebied belicht;
 • een praktijkcomponent waarin een maatschappelijk engagement wordt aangegaan in of met een bepaalde organisatie;
 • een reflectiecomponent, die de twee bovenstaande componenten met elkaar verbindt

In de praktijk zien we elkaar wekelijks op woensdagvoormiddag en op donderdag (hele dag). Een uitzondering op dit ritme zijn de Inloopweek en de Design Sprint Week die een volle week aanwezigheid vereisen.

We maken gebruik van een brede waaier aan werkvormen die zowel externe expertise aanboren als de collectieve kennis en ervaring van de groep ontsluiten. Een greep uit mogelijke werkvormen:

 

 • Inloopweek: team dynamics, algemene introductie, eerste design thinking oefening en impact design oefening, persoonlijke leerdoelen formuleren
 • Design Sprint Week: in een energieke en intensieve werkweek doorlopen we de vijf stappen van het design thinking proces.
 • Mapping Impact Design: gezamenlijke kennisopbouw. We onderzoeken samen welke vormen Impact Design kan aannemen, welke kennis en competenties impact designers nodig hebben, zoeken inspirerende voorbeelden, luisteren naar getuigenissen van impact designers en project leiders, … 
 • Lezingen en Workshops: experts uit het werkveld bezorgen je een brede kijk op de vele gedaantes van ‘Design for Impact’, inspireren je met case studies en laten je kennismaken met de verschillende methodieken en skills
 • Projectwerk: in interdisciplinaire teams reële maatschappelijke uitdagingen aanpakken, al dan niet onder leiding van een opdrachtgever.
 • Impact Field Trips: onderdompeling door bezoeken bureau’s, organisaties, projecten, opleidingen, …
 • Reflectie: zowel in groep als individueel staan we regelmatig stil bij ervaringen die we hebben opgedaan en wat die voor ons betekenen.

 

DELIVERABLES

ZES CRITICAL INCIDENTS

Een ‘Critical Incident’ oefening is een vorm van individuele reflectie waarbij een betekenisvolle gebeurtenis volgens verschillende stappen en lagen wordt geanalyseerd. Door de gebeurtenis vanuit verschillende perspectieven te bekijken krijgen we een dieper begrip van wat we uit de gebeurtenis kunnen leren.

Je dient 6 critical incident oefeningen in (1 tot max 2 pagina’s, pdf). Je kiest zelf wanneer je zo’n oefening indient, we suggereren een ritme van 1 per maand.

 

IMPACT PROJECT 

De deliverables voor het Impact Project worden in samenspraak met de organisatie die de challenge aanbrengt bepaald.

 

 

PERSOONLIJKE PROFIELTEKST

Een beknopte tekst van 1 a 2 paragrafen op je LinkedIn profiel waarin je jezelf heel scherp omschrijft als Impact Designer. 

 

END OF MASTERCLASS REFLECTION 

Een verslag en presentatie waarin je uitlegt hoe je de opleidingsdoelen hebt vertaald naar persoonlijke leerdoelen, aantoont hoe je die hebt behaald, vertelt wat je leerde uit de 360 gesprekken (zie bij luik ‘Evaluatie’) en vooruitblikt naar jouw toekomst als Impact Designer. De presentatie is een beknopte samenvatting van het verslag in de vorm ‘10 things I’ve learned…’)

Evaluatieactiviteiten

Design for Impact (B-LUCA-K75030)

Type : Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Geen

ExamenmomentBeoordelingsschaal
TOTAALGeslaagd / Niet geslaagd

Evaluatievormen: 

 • Presentatie van de project-deliverables aan opdrachtgever(s) en Design for Impact docenten.
 • Team-evaluatie door de opdrachtgever en projectcoach op basis van leerdoelen en IDG’s
 • Peer-evaluatie van de team-leden op basis van leerdoelen en IDG’s
 • Zelfreflectie adhv 6 critical incidents
 • 360 evaluatie adhv minstens 3 gesprekken met personen naar keuze die verdiepend kunnen ingaan op de inzichten en vragen waarmee je nog zit.
 • Eindverslag met finale reflectie en vooruitblik.

 

Evaluatie-criteria:

 • Alle deliverables opgeleverd
 • Minimum kwaliteit van de deliverables, beoordeeld door de relevante stakeholders
 • Reflectieve kwaliteit van de critical incidents
 • Bijdragen aan het projectwerk (peer-evaluatie en evaluatie project owner)

Wanneer niet aan alle minimum criteria om te slagen kan voldaan worden kan dit worden bijgewerkt tegen de derde examenperiode.